« تجربه‌اندوزی‌‌ ناهمگون در بستر موافق »: فرایند جامعه‌پذیری حرفه‌ای در بین بازیگرانِ غیرآکادمیکِ تئاتر در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

چکیده

جامعه‌پذیری در گروه‌های حرفه‌ای یکی از انواع جامعه‌پذیری است که به فرایند یادگیری نقش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و مهارت‌های مربوط به حرفه یا گروه اجتماعی اشاره دارد. هدف این مطالعه، کشف فرایند جامعه‌پذیری حرفه‌ای در بین بازیگران غیرآکادمیکِ تئاتر در شهر تهران، به‌مثابه یک گروه حرفه‌ای است؛ کشف و شناسایی فرایندهایی که طی آن، فرد مبتدی، به عضوِ حرفه‌ایِ گروهِ بازیگرانِ تئاتر تبدیل می‌شود. تحقق این هدف از طریق فهم و شناسایی «داستان بازیگر شدن» مصاحبه‌شوندگان تحت هدایتِ روشِ گرانددتئوری دنبال شده است. از مجموعةمقولات بستری/شرایطی، «بستر موافق» به‌عنوان مقولةهسته انتزاع، و از میان مقولات فرایندی/تعاملی، مقولة«تجربه‌اندوزی ناهمگون» به‌عنوان مقوله هسته انتخاب شد. از ترکیب این دو مقوله، مقولةمرکزی نهایی به دست آمد: «تجربه‌اندوزی ناهمگون در بستر موافق». این مقوله نمایان‌گر یک جامعه‌‌پذیری غیرمنسجم و غیرنیت‌مند است که یک حرکت اُفتان‌وخیزان تا حرفه‌‌ای‌شدن را نشان می‌‌دهد. عملکرد این فرایند عمدتاً از طریق یادگیری‌‌های پراکنده از دانش و مهارتِ افراد باتجربه‌‌تر، و مواجهه با پدیده‌‌های حاوی ظرفیت آموزشی است که بر سر راه بازیگران غیرآکادمیک قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heterogeneous Gaining Experiment in the Context of Agreement: Professional Socialization Process of Non-academic Theater Actors and Actresses in the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Amin Saboori 1
  • Ghorbanali Saboktakin rizi 2
1 Master of Social Science, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Kharizmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Socialization in professional groups is one of different types of sociability which refers to the process of learning roles, values, norms and skills related to profession or a social group. The aim of this study is to discover the professional socialization process of non-academic theater actors in the city of Tehran as a professional team. It also attempts to recognize the process through which a novice actor becomes a professional team member. Achieving this goal is followed through understanding "The story of becoming an actor" of interviewees under conducting Grounded Theory. Of all conditional/contextual categories, "the context of agreement" as core abstraction and among procedural/interactive categories, "experimenting heterogeneous" as a core category are employed. From the combination of these two categories, the ultimate central category was obtained: “Gaining experiment in the context of heterogeneous agreement”. This category represents a non-coherent and non-intended socialization which shows a falling and rising action towards professionalization. This process mainly happens through scattered experiences gained from more experienced people who appear on the way of non-academic casts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • professional socialization
  • experimental acting
  • professional acting
  • non-academic actors