تحلیل نقوش اسکناسهای ایران پس از انقلاب اسلامی بر اساس رویکرد بازتاب در جامعه‌شناسی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

2 گروه هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر،، دانشگاه سوره. تهران. ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل نقوش اسکناسهای پس از انقلاب اسلامی بر اساس رویکرد بازتاب در جامعه شناسی هنر اختصاص یافته است. این رویکرد به بررسی هرگونه تحولات اجتماعی و بازتاب آنها در آثار هنری می پردازد. بر این اساس، مسئله اصلی این است که تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی چه تأثیری بر شکلگیری و تنوع نقوش اسکناسها داشته و تا چه اندازه بازنمایی‌کننده این اتفاقات است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نقوش 35دد اسکناس از سال 1357 تا 1369 بررسی قرار گرفت و با تحولات اجتماعی دورههای چاپ اسکناسها تطبیق داده شد. نتایج نشان می‌دهد که پس از دستورات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر برچیده شدن آثار و نمادهای طاغوت، تمامی این عناصر از اسکناسها حذف شده و تحولات اجتماعی از جمله تشکیل جهاد سازندگی، راهپیماییهای مردم در زمان انقلاب اسلامی، آزادسازی خرمشهر، ایران هستهای، رشد علم و فناوری و نیز وامگرفتن مؤلفه‌های مورد نظر دولت از مذهب و دین اسلام در طراحی نقوش اسکناسهای ایران پس ازانقلاب مشهود بوده است و بازتاب آنها در این آثار دیده میشود. پژوهش حاضر بر اساس هدف بنیادی، و از نظر روش و ماهیت، تاریخی و توصیفی تحلیلی است. روش جمعآوری اطلاعات به شیوه -
کتابخانهای و میدانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Banknote Motifs of Iran after the Islamic Revolution According to Reflection Approach in Sociology of the Art

نویسندگان [English]

  • Sina seyedabady 1
  • ilnaz rahbar 2
  • mohammad moeinadini 3
1 .
2 Department of Art, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 .
چکیده [English]

The present research is devoted to the analysis of banknote motifs after the Islamic revolution scenes as part of the reflection approach in sociology of the art. This approach examines any social developments and their reflection in works of art. Accordingly, the main question is what effect the social developments after the Islamic Revolution had on the formation and variety of banknote designs and to what extent they represent these events. To achieve the goal of the research, the designs of 35 banknotes from 1979 to 2017 were examined and adapted to the social changes of the banknote printing periods. The results show that after the orders of the great founder of the Islamic Revolution to dismantle the works and symbols of Taghut, all these elements were removed from the banknotes and social changes such as the formation of constructive jihad, people's marches during the Islamic Revolution, The liberation of Khorramshahr, nuclear Iran, the growth of science and technology, as well as the borrowing of the components desired by the government from the religion of Islam have been evident in the design of Iranian banknotes after the revolution, and their reflection can be seen in these works. The present research is based on the fundamental purpose, methodological and historical, and descriptive-analytic. The method of collecting information has been the library and field practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • reflection approach
  • Visual Culture Banknote Motifs