هستی زن میوه گان واق و نیستی مادر(ان)، تضاد یا تطبیق؟ (خوانشی زنانه نگر از رسالۀ حیّ بن یقظان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی / دانشکدۀ علوم انسانی / دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

جستار پیشرو بر آن است تا با واکاوی چگونگی و چرایی حذف مؤنث از رسالۀ فلسفی - ادبی حیّ بن
یقظان نشان دهد که اندیشۀ مذکر، در ساحت فلسفه، چگونه فرودستی اجتماعی زن را در متون تمثیلی
خود بازتولید میکند. افزون بر این با وارسی زنانی که میوۀ درختاند انگارۀ نامآشنای واق در خیال –
جغرافیایی شرح میدهد که جغرافیای اسلامی از رهگذر گیاهانگاری زن بر این برساختۀ اجتماعی –
تأکید میورزد که زن، در قیاس با مرد، به طبیعت نزدیکتر است تا فرهنگ و اینگونه فرودستی او را
بازمینمایاند. پس حضور زنمیوهگان واق در متن رسالۀ مذکور با حذف مؤنث از آن، نه در تضاد، که
سراسر سازگار است؛ چرا که این هردو یک واقعیت همسان را هویدا میسازند و آن فرودستی زن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presence of Woman-Fruits in Wȃq and the absence of Mother(s); Confliction or adaptation A Feminine-centered Reading of Hay Ibn Yaqzȃn treatise

نویسنده [English]

  • Somayeh Tabatabaie
Assistant Professor at Kosar University of Bojnord
چکیده [English]

With an analysis of condition and cause about female omission from Hay Ibn Yaqzȃn treatise, the present article is trying to show that male thought in the field of philosophy, how reproduce woman's social inferiority in its allegorical texts. By checking out women who are fruit of tree as a familiar tenet in an imaginary geography, moreover explains that geography emphasizes through woman's herbal-supposition to this social reality that in comparison to men, women are closer to the nature than to the culture. And by this sentence, reflects woman's subjugation in society. So the presence of Wȃq Woman-Fruits in the text of the above treatise is compatible to removing the female from the text and has no contradictory. Because both of them show an identical reality which is woman's subordinate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hay Ibn Yaqzȃn
  • Ibn Tofayl
  • Wȃq Wȃq
  • feminist criticism
  • female removing