چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی در تحلیل موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر. تهران. ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در تحلیل موسیقی نوشته و برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی برای انجام آن استفاده شده است. می توان گفت که موسیقی -نوعی ارتباط است که دارای ادراکات و مناسبات مشترکی در بستر جامعه است. به طور کلی نوازندگان،
هنرمندان و نویسندگان از یک سو و در سوی دیگر، کسانی مانند شنوندگان، بینندگان و خوانندگان هستند که در یک شبکة تعاملی این روابط را شکل می دهند؛ از این نقطه نظر موسیقی دارای دو هویت است: یکی به عنوان فعالیت هنری و اجتماعی، و نیز به عنوان یک فرایند تولیدی با محوریت سازوکارهایزیبایی شناختی و هنری. هر نوع موسیقی ای دارای یک هویت خاص است که بر گروه های هدف اجتماعی اش تأثیر می گذارد. تأثیرات متقابل موسیقی و جامعه از جمله موضوعات مورد توجه در این مقاله و همچنین در عرصة مطالعات اجتماعی و فرهنگی در موسیقی است. فعالیت نظری متفکران در جامعه شناسی موسیقی، اغلب به موسیقی شناسی تطبیقی مرتبط است و جست وجوهای تأثیرات بافت اجتماعی و فرهنگی بر تولید و مصرف موسیقی را نیز شامل می شود. با این حال، جامعه شناسی موسیقی مانند موسیقی قوم شناسی صرفاً بر هویت قومی و ملی، محدود نمی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and social perspectives in music analysis

نویسنده [English]

  • Pooyan Azadeh
Amirabad shomali, 2 Str. ,No.40, App 15
چکیده [English]

The present article has been written with the aim of investigating the role of cultural and social approaches in music analysis. For this purpose, descriptive-analytical research method has been used to do it. It can be said that music is a kind of communication that has common perceptions and relationships in the context of society. In general, musicians, artists, and writers, on the one hand, and those on the other, such as listeners, viewers, and singers, form these relationships in an interactive network. From this point of view, music has two identities: one as an artistic activity. And social, as well as a production process centered on aesthetic and artistic mechanisms. Each type of music has a specific identity, which affects its social target groups. Interactions between music and society are among the topics covered in this article, as well as in the field of social and cultural studies in music. The theoretical activity of thinkers in music sociology is often related to comparative musicology and includes the search for the effects of social and cultural context on the production and consumption of music. However, the sociology of music, like ethnographic music, is not limited to ethnic and national identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Society
  • Culture
  • Context
  • Consumption