چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی در تحلیل موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر. تهران. ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در تحلیل موسیقی نوشته و برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی برای انجام آن استفاده شده است. می توان گفت که موسیقی -نوعی ارتباط است که دارای ادراکات و مناسبات مشترکی در بستر جامعه است. به طور کلی نوازندگان،
هنرمندان و نویسندگان از یک سو و در سوی دیگر، کسانی مانند شنوندگان، بینندگان و خوانندگان هستند که در یک شبکة تعاملی این روابط را شکل می دهند؛ از این نقطه نظر موسیقی دارای دو هویت است: یکی به عنوان فعالیت هنری و اجتماعی، و نیز به عنوان یک فرایند تولیدی با محوریت سازوکارهایزیبایی شناختی و هنری. هر نوع موسیقی ای دارای یک هویت خاص است که بر گروه های هدف اجتماعی اش تأثیر می گذارد. تأثیرات متقابل موسیقی و جامعه از جمله موضوعات مورد توجه در این مقاله و همچنین در عرصة مطالعات اجتماعی و فرهنگی در موسیقی است. فعالیت نظری متفکران در جامعه شناسی موسیقی، اغلب به موسیقی شناسی تطبیقی مرتبط است و جست وجوهای تأثیرات بافت اجتماعی و فرهنگی بر تولید و مصرف موسیقی را نیز شامل می شود. با این حال، جامعه شناسی موسیقی مانند موسیقی قوم شناسی صرفاً بر هویت قومی و ملی، محدود نمی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and social perspectives in music analysis

نویسنده [English]

  • Pooyan Azadeh
Amirabad shomali, 2 Str. ,No.40, App 15
چکیده [English]

The present article has been written with the aim of investigating the role of cultural and social approaches in music analysis. For this purpose, descriptive-analytical research method has been used to do it. It can be said that music is a kind of communication that has common perceptions and relationships in the context of society. In general, musicians, artists, and writers, on the one hand, and those on the other, such as listeners, viewers, and singers, form these relationships in an interactive network. From this point of view, music has two identities: one as an artistic activity. And social, as well as a production process centered on aesthetic and artistic mechanisms. Each type of music has a specific identity, which affects its social target groups. Interactions between music and society are among the topics covered in this article, as well as in the field of social and cultural studies in music. The theoretical activity of thinkers in music sociology is often related to comparative musicology and includes the search for the effects of social and cultural context on the production and consumption of music. However, the sociology of music, like ethnographic music, is not limited to ethnic and national identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • society
  • culture
  • context
  • consumption
 .برخوردار، ایرج. )1382 .)موسیقی سنتی ایران. تهران: نشر دفتر پژوهشهای رادیو.
6 .تامپسون، جان . ب. )1387 .)ایدئولوژی و فرهنگ مدرن. ترجمه: مسعود اوحدی. چاپ اول. تهران:
مؤسسة فرهنگی آینده پویان
3 .رشیدی، صادق. )1393 .)درآمدی بر نشانه شناسی موسیقی. تهران. انتشارات علم.
۲ .عسگریخانقاه، اصغر. )1376 .)تحول فرهنگی و الگوهای آن. مقاله در: مجموعه مقاالت سمینار
جامعه شناسی. جلد اول، صص 136-107 تهران: سمت.
2 .کوش، دنی. )1381 .)مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمة: فریدون وحیدا. تهران: مرکز
تحقیقات صدا و سیما
2 .لوتمان، یوری و اوسپنسکی، بی. ای. )1390 .)در باب سازوکار نشانهشناختیِ فرهنگ. در:
نشانهشناسی فرهنگی. به کوشش و ترجمة: فرزان سجودی. تهران: علم
7 .وایت، ارلسلی. )1379 .)تکامل فرهنگ. ترجمة: فریبرز مجیدی. تهران: دشتستان
8 .وبر، ماکس. )1392 )بنیانهای عقالنی و اجتماعی موسیقی. ترجمه: حسن خیاطی. تهران. انتشارات
علمی و فرهنگی.
9 .ون لیوون، تئو )1398 .)موسیقی و ایدئولوژی. یادداشت هایی بر نشانه شناسی اجتماعی موسیقی
در رسانههای گروهی. مقاله در: نشانه شناسی موسیقی. ترجمه: آزیتا افراشی و صادق رشیدی، تهران.
انتشارات علمی و فرهنگی.
10 .یوسفیان، جواد. )1328« .)نگاهی به مفهوم فرهنگ«. مجلة رشد آموزش و پرورش علوم اجتماعی.
سال اول، زمستان شماره 6 ص 63.
1. Adorno, T.W. (1998). On popular music In: J. Story (ed) Cultural Theory and Popular
Culture. 2nd edn. Hemel Hempstead: prentice Hall.
2. Beard, David and Glay, Kenneth (2005) Musicology, the Key Concepts, London and New
York, Routledge Press.
3. Blacking, J. (1967). Venda Children's Songs: a study in ethnomusicological analysis.
Johannesburg: Witwatersrand University Press.
4. Blau, Judith R. (June 1988). Music as Social Circumstance. Oxford University Press. Social
Forces, Vol. 66, No. 4.
5. Bohlman, P. (2000). Ethnomusicology and music sociology. In D. Greer (Ed.),
6. Budd, Malcolm (1992) Music and the Emotions: The Philosophical Theories. London and
New York: Rutledge Press
جامعهشناسی‌هنر‌و‌ادبیات،‌دوره‌21‌،شماره‌اول،‌بهار‌و‌تابستان‌2911
24‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
7. Clayton, Martin, Herbert, Trevor, Middleton. Richard (2003). Cultural Study of Music. a
critical introduction. Routledge, New York and London.
8. Cressey, Paul Goalby, (1932). The Taxi-Dance Hall: An Ecological Study in
Commercialized Recreation and City Life. Chicago, IL: University of Chicago Press.
9. DeNora, Tia. (2003). Beyond Adorno: Rethinking Music Sociology. Cambridge, England:
Cambridge University Press.
10. Dowd, Timothy J. (2007). “The Sociology of Music.” In 21st Century Sociology: A
Reference Handbook (Volume 2), Edited by Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck.
Thousand Oaks, CA: Sage, pages 249-260, 440 and 505-512.
11. Dowd, Timothy J; Roy, William G. (2010). What is Sociological about Music? Annual
Review of Sociology. Annual Reviews, Vol. 36, pp. 183-203
12. Ember. K. Coral and Melvin, Ember (1993) Cultural Anthropology. Englewood cliff: New
Jersey press. prentice Hall.
13. Feld, S., & Fox, A. A. (1994). Music and language. Annual Review of Anthropology, 23,
25-53.
14. Fock, Eva (1997) Music – Intercultural Communication? Micro Music’s, world Music and
Multicultural Discourse. Presented in Teaching World Music, Symposium in Dartington.
Pp: 55- 64
15. Grazian, David. (2004). “Opportunities for Ethnography in the Sociology of Music.”
Poetics 32:197–210.
16. Hall, S (1982) Encoding and Decoding in the Television Discourse In: S.Hall. D. Hobson,
A. Lowe and P.Willis (eds). Culture, Media language. London: Hutchinson
17. Hall, S (1991) Old and New Identities. Old and New Ethnicities. In: A. D, king, Culture,
Globalization and the world -System Contemporary Conditions for the Representation of
Identity. State University of New York at Binghamton.
18. Kramer, L. (1995). Music and postmodernist thought. London: University of California
Press.
19. Lazarsfeld, Paul F. and Frank N. Stanton, eds. (1941). Radio Research 1941. New York:
Duell, Sloan and Pierce. 59
20. Lazarsfeld, Paul F. and Frank N. Stanton, eds. (1949). Communications Research 1948–
1949. New York: Harper Brothers.
21. Lazarsfeld, Paul F. and the Bureau of Applied Social Research. (1946). The People Look at
Radio. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
22. Martin, P. (1995). Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music. Manchester:
Manchester University Press.
23. Morrison, David E. (1978). “Kultur and Culture: The Case of Theodor W. Adorno and Paul
F. Lazarsfeld.” Social Research 45:331–55.
24. Peterson, Richard A. (1976). “The Production of Culture: A Prolegomenon.” American
Behavioral Scientist 19:669–84.
25. Storey John (2003) Cultural Studies and the Study of Popular Cultural. University of
Georgia Press.
26. Titon, J. T., & Slobin, M. (1996). The music-culture as a world of music. In J. T. Titon
(Ed.), Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples. (pp1-15) New
York: Schirmer Books.
27. Witkin, Robert W. (2000). “Why Did Adorno ‘Hate’ Jazz?” Sociological Theory 18:145–70.