زنان پس از« بازیابی هویت» در داستان‏های کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و زبان ها. دانشگاه الزهرا. تهران ایران

2 استاد دانشگاه الزهرا(س)

3 استاد دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

چکیده

مطالعة «هویت زنان» و تلاش آنان برای «بازیابی هویت جنسیتی» به‌عنوان بخشی از سبک زندگی که رفتار و تجربیات آنان را دچار تغییر می‌کند، هدف پژوهش حاضر است که به کمک روان‌شناسی اجتماعی و با واکاوی تعدادی از داستان‏های کوتاه معاصر صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از نظریة روان‌شناسی اجتماعی مایرز و بارون و نیز نظریة جامعه‌شناسی جنکینز بهره گرفته‌ایم و معتقدیم داستان‎ها، بنایی بازسازی‌شده از کنش‏ها و واکنش‏های بینافردی از واقعیت‌های اجتماعی در جامعه هستند و این قابلیت را دارند که به‌جای نمونه ‏گیری و تکمیل پرسش‌نامه و یا مصاحبه، از طریق مطالعة گفتمان‏ها و تک‏گویی ذهنی و زبانی شخصیت‏ها و از میان باورها، رفتارها و خاطرات فرد، طرز نگرش آنان به تحلیل رفتارها و تعامل‌های فردی و اجتماعی در نظام رفتاری جامعه پرداخت. جامعة پژوهشی این تحقیق، شخصیت‏های زن مجرد و متأهل از طبقة اجتماعی زنان فعال و شاغل 24 تک داستان از مجموعه داستان‌های کوتاه برگزیدة دهة هشتاد بوده است که پس از تحلیل به شیوة پژوهش کیفی و تحلیل محتوا به این نتیجه رسیده‌ایم که این زنان پس از بازیابی هویت خود و فاصله گرفتن از «هویت زن سنتی»، تحت تأثیر «جامعه‌پذیری، تعهدات فرهنگی و ارزش‏های ناظر بر الگوهای مقبول رفتاری و نقش جنسیتی زنان در جامعه»، به‌گزینش «هویت و نقش جنسیتی همسری» می‌پردازند و همچنین بررسی‏ها نشان می‏دهد که یکی از مسائل زنان متأهل طبقة اجتماعی شاغل و تحصیل‌کرده، نابرابری جنسیتی، تعارض و دوگانگی هویتی ناشی از نفوذ اجتماعی باورهای قالبی و کلیشه‏های رفتاری منتسب به نقش‏های زن سنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women after 'identity recovery' in contemporary short stories from the perspective of social psychology

نویسندگان [English]

  • arezo heidari 1
  • nasrin faghih malek marzban 2
  • morteza monadi 3
1 Persian Language and Literature. Faculty of Literature and Languages. Al-Zahra University. Tehran Iran
2 Professor at Al-Zahra University
3 Professor at Al-Zahra University. tehran. Iran
چکیده [English]

Studying 'women's identity' and their attempt to 'recover gender identity' as part of a lifestyle that changes their behavior and experiences, is the purpose of the present study that have accomplished with the help of social psychology and analyze a number of contemporary short stories. To achieve this, we have used the theory of social psychology Myers and Baron as well as the theory of Jenkins sociology, and we believe that, stories are a reconstructed structure of interpersonal actions and reactions derived from social realities in society and are Interchangeable with Sampling and completing a questionnaire or interview. Through the study of discourses and the subjective and linguistic monologues of the characters, and through their beliefs, behaviors, and memories, it is possible to address their attitudes toward analyzing individual and social behaviors and interactions in the behavioral system. The research population of this study was active, working , single and married female characters from the social class of 24 the selected short stories of the 1980s. After analyzing through qualitative research and content analysis, we came to the conclusion That: these women, after regaining their identity and moving away from "traditional female identity", under the influence of " Sociability, cultural commitments and values observing women's acceptable behavioral patterns and gender roles in society," prefer and choice " the gender identity and role of the spouse ". Studies also shows that one of the issues for working, educated married women of social class is gender inequality, conflict and the duality of identity beliefs caused by social influence behavioral stereotypes associated with traditional female roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social psychology
  • Short story
  • Women
  • self-concept
  • Sociability