"تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده‌ی نوظهور صنایع‌دستی مدرن در عصر شبکه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقالة حاضر مطالعه ای اکتشافی در خصوص پدیدة نوظهور در صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها در ایران است.در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که پدیدة نوظهور در صنایع دستی مدرن که خالقان آنها، آن را برند می نامند چیست و چه ابعادی دارد؟ بدین منظور توصیف دقیق و جامعی که حاصل مطالعة طولی و مشاهدة مشارکتی سه ساله به روش مردم نگاری مجازی بر روی بیش از هفتصد برند صنایع دستی مدرن فعال در فضای مجازی است ارائه داده ایم. این توصیف جامع شامل چند بخش است. ابتدا در مورد شروع و روند شکل گیری هستة اولیة برندهای صنایع دستی در شبکة اجتماعی فیسبوک به عنوان مکان بازار و پس از آن انتقال به فضای اینستاگرام و تلگرام توضیح داده شد. سپس به شکل گیری بازار شبکه ای صنایع دستی مدرن که اجزای آن شامل خالقان برندها، دنبال کنندگان و مصرف کنندگان برندها،فروشگاه ها و گالری های مدرن صنایع دستی، وبگاه های عرضة محصولات برندها در داخل و خارج از کشور،نمایشگاه ها، خیریه ها و جشنواره ها پرداخته شد و در نهایت حوزة فعالیت و نام برندهای صنایع دستی مدرن ذکر گردید. نتایج مطالعة حاضر نشان میدهد که موج چهارم اقبال به صنایع دستی در قالب پدیدة نوظهور در صنایع دستی مدرن، محصول گسترش و فراگیری شبکه های اجتماعی است. این پدیدة جدید با کنش اقتصادی جوانان به خصوص زنان شکل گرفته و توسعه یافته است و این برندها شکلی از کارآفرینی هنری بر مبنای شبکه های اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era

نویسندگان [English]

  • sara shariati
  • zeinab shafiei
university of tehran
چکیده [English]

Abstract
This exploratory study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in social networks era in Iran. In this article, we are looking for the answer to the main question, what is the emerging phenomenon of modern handicrafts, which the creators call brand, and what's dimensions they have?
For this purpose, the precise and comprehensive description of the longitudinal and observational study with three years of netnography is presented about about more than 700 modern handicraft brands active in cyberspace. This comprehensive description includes several sections. First, it was explained about the beginning and the process of the formation of the primary core of the handicrafts brands in Facebook as a marketplace, and then the transfer to the Instagram and Telegram environment. Then, the emergence of a modern handicrafts network market, including brand creators(artizana), followers and consumers of brands, modern shops and galleries of crafts, websites for the supply of branded products at home and abroad, exhibitions, charities and festivals, and finally the field of activity and The name of modern brands has been mentioned. The results of this study show that the fourth wave of innovation in the field of handicrafts in the form of the emerging phenomenon of modern handicrafts is an result of the expansion of social / virtual networks. This new phenomenon has been shaped and developed with the economic activity of youth, especially women, and these brands are a form of art entrepreneurship based on social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Modern handicrafts
  • handicrafts network Market
  • Art Entrepreneurship
  • Fourth Wave
  • social networks
افتخاری، سید محمود (1385)، بررسی و مقایسه دو کانون هنر، کتاب ماه هنر، شماره 97 و 98، صص58-56.
انگلیس،دیوید (1394)، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه: نازنین میرزابیگی، نشر گمان.
انگلیس،دیوید؛ هاگسون، جان (1395)، جامعه شناسی هنر (شیوه‌های دیدن)، ترجمه: جمال محمدی، نشر نی.
صمدی، صدیقه(1396)، پیراهن رسمی فرح پهلوی (سوزن دوزی- آجری رنگ)، موزه پوشاک سلطنتی، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
فیلیپس، رونی جی (1395)، کارآفرینی هنر و توسعه اقتصادی، ترجمه: حمیدرضا شش جوانی، انتشارات عملی و فرهنگی.
قزوینی، رویا (1385)، هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، فصلنامه فرهنگ اصفهان، سال هم، شماره 33 و 34، صص129-124.
کریمیان، سعید ؛ عطارزاده، عبدالکریم (1390)، نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 11، صص120-99.
لاکمن، سوزان (1396)، صنایع‌دستی و اقتصاد خلاق، ترجمه‌ی: شهاب طلایی شکری، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مجیدی، فاطمه (1396) بررسی ارتباط تاریخی صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، مقاله 12، دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صص 121-129.
شفیعی، زینب؛ صادقی فسایی، سهیلا؛ سعیدی، علی اصغر (1397). "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صص63-94       
Adamson, Glenn (2007) Thinking Through Craft. Oxford and New York: Breg.
Beck, Ulrich and Elisabeth Beck-Gernsheim (2002) Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences . London: Sage.
Bourdieu, Pierre (1993 a), the field of cultural production, cambrige: polity.
Chirstopherson, Richard (1976). From folk art to Fine Art: a Transformation in the Meaning of Photographic Work. Urban Life and Culture, no. 3, pp. 123-57.
Cochrane, Grace (1992) The Crafts Movement in Australia: A History . Kensington,NSW: New South Wales University Press.
Edwards, Clive (2006) ‘“Home is Where the Art Is”: Women, Handicrafts and Home Improvements, 1750–1900’, Journal of Design History , 19(1): 11–21.
Ekinsmyth, Carol (2011) ‘Challenging the Boundaries of Entrepreneurship: The Spatialities and Practices of UK “Mumpreneurs”’, Geoforum , 42: 104–14.
Gans, Herbert j. (1978). Popular Culture in America: Social Problem in Mass Society or Social Asset in a Pluralist Society, in peter davison, rolf meyersohn and Edward shis Literary Taste, Culture, and Mass Communication,Vol. 1, Teaneck, NJ: Chadwyck Healey.
Gauntlett, David (2011) Making is Connecting: The Social Meaning of Creativity, from DiY and Knitting to Youtube and Web 2.0 . Cambridge, MA: Polity.
Harrod, Tanya (1999) The Crafts in Britain in the 20th Century . New Haven, CT: Yale University Press.
Jakob, Doreen (2013) ‘Crafting Your Way out of the Recession? New Craft Entrepreneurs and the Global Economic Downturn’, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society , 6: 127–40.
Levine, Faythe and Cortney Heimerl (2008) Handmade Nation: The Rise of DIY, Art, Craft, and Design . New York: Princeton Architectural Press.
Lippard, Lucy (2010) ‘Making Something from Nothing (toward a Definition of Women’s “Hobby Art”)’ in The Craft Reader , ed. Glenn Adamson. Oxford and New York: Berg, 483–90.
Lopes , Paul (2002) The Rise of a Jazz art World, New York: cambrige university press.
Matchar, Emily (2013) Homeward Bound: Why Women Are Embracing the New Domesticity . New York: Simon & Schuster.
Minahan, Stella and Julie Wolfram Cox (2007) ‘Stich’n Bitch: Cyberfeminism, a Third Place and the New Materiality’, Journal of Material Culture , 12(1): 5–21.
Parker, Rozsika (1984) The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine . London: Women’s Press.
Peterson, Richard A. and Kern, Roger M. (1996) Changing Highobrow Taste: From Snob To Omnivore, American Sociological Review, Vol. 61, No.5, PP.900-907.
Racz, Imogen (2009) Contemporary Crafts . Oxford and New York: Berg.
Robertson, Kirsty (2011) ‘Rebellious Doilies and Subversive Stitches: Writing a Craftivist History’, in Extra/Ordinary: Craft and Contemporary Art , ed. Maria Elena Buszek. Durham, NC: Duke University Press, 184–203.
Scribner, Sara (2013) ‘Generation X Gets really Old: How Do Slackers Have a Midlife Crisis?’, Salon,11August: http://www.salon.com/2013/08/11/generation_x_gets_really_old_how_do_slackers_have_a_midlife_crisis/
Turney, Joanne (2009) The Culture of Knitting . Oxford and New York: Berg. Twigger Holroyd, Amy (2014) ‘Why It’s Important to Be Open’, Crafts , May–June, 27.
Urry, John (2002) The Tourist Gaze , 2nd ed. London: Sage.
Waterhouse, Jo (2010) Indie Craft . London: Laurence King.
Williams, Raymond (1981). Culture, London and Glasgow: Fontana.
Wolff, janet (1981) The Social Production of art, Basingstoke: Macmillan.