تحلیل رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» بر اساس نظریه گروه خاموش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات داتشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بر مبنای تئوری گروه خاموش، قدرت مسلط مردان در جامعه در ساختار مرد-ساخته زبان نیز تبلور دارد و زنان به راحتی نمی‌توانند با این زبان مرد ساخته به بیان خود بپردازند و از این جهت به گروه‌های خاموش تبدیل می‌شوند. هدف این مقاله آن است که دریابیم بر مبنای نظریه گروه‌ خاموش از کرامارا و نظریه رتوریک سلطه از استارهاک، آیا استراتژی‌های سلطه یعنی تسلیم، تمرد، گوشه‌گیری و دستکاری در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» نوشته زویا پیرزاد وجود دارد و اگر وجود دارد چه گروه‌هایی را شامل می‌شود. همچنین به مطالعه کنش‌های قدرت دهنده که توسط گروه‌های تحت سلطه برای مقاومت در برابر سیستم سلطه جو استفاده شده پرداخته می‌شود. به این منظور، هفت متن منتخب از این رمان با روش تحلیل محتوای کمی و تحلیل رتوریکی مطالعه شده‌اند. نتایج این مطالعه مطرح می‌کند که گوشه‌گیری و دستکاری بیشترین استراتژی‌های به کار رفته در رابطه زنان و مردان درون داستان است. نگاه پیرزاد به گروه در حاشیه فراتر از جنسیت است و طبقه، قومیت و مکان زندگی نیز می تواند مبنای شکل‌گیر این گروه‌ها باشد. پیرزاد در رمانش به کنش‌های قدرت‌دهنده به گروه‌های خاموش نیز توجه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Novel "I will turn off the lights" Based on Muted Group Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghan 1
  • Marzieh Khelghati 2
1 Communication, Faculty of Social Science, University of Tehran Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate in Communication, faculty of Social Sciences, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the muted group theory, domination of men in society is manifested in man-made structure of language, and women cannot express themselves in this language; thus, they become a muted group. This article aims to find out whether based on the muted group theory by Kramarae and the rhetoric of domination theory by Starhawk, are there any dominant strategies in the novel of "the lights, I'll turn off" by Zoya Pirzad and, if there is which groups are included? It also investigates empowered actions used by groups under domination to resistance against the dominant system. In this regard, seven sections selected from this novel have been analyzed using quantitative content analysis and rhetorical analysis. The study results suggest that withdrawal and manipulation are the main strategies in the relationship between men and women within the novel. In this novel, the muted group does not merely include women, and in some cases, the novel characters are not necessarily in a dominant or under domination position permanently. It seems that Pirzad's view to the muted group is beyond gender, and place of residence and class can be a basis for formation of these groups. In this novel, Pirzad has also considered empowered actions in muted groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Muted Group
  • Rhetoric of Domination
  • Zoya Pirzad
  • the lights
  • I'll turn off
پاک نیا، محبوبه. و جانفدا، نسیم. (1393) سنت نوشتاری زنان: مطالعه موردی دو نسل از نویسندگان زن ایرانی، نشریه زن در فرهنگ و هنر، دوره 6، شماره 1، 60-45

پیرزاد، زویا. (1395)، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم.‌ تهران: نشر مرکز. چاپ شصت و ششم.

جوادی یگانه، محمدرضا. و ارحامی، آسیه. (1388)، دختران دانشجو و خوانش رمان، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 4، 31-50

دشتی آهنگر، مصطفی. (1391). گفتمان های مشترک در چهار رمان فارسی. فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، 85-101

شمیسا، سیروس. (1393). نقد ادبی. تهران: میترا.

فیاض، ابراهیم. و رهبری، زهره. (1385)، صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران، پژوهش زنان، دوره 4، شماره 4، 23-50

ولی زاده، وحید. (1387). جنسیت در آثار رمان نویسان زن ایرانی. نقد ادبی، 1 (1)، 224-191.

 

 

Day Mc Naughtan, E. (2012). Muted Motherhood: A Standpoint Analysis of Stay-at-home Mothers. Master of Art Thesis , Utah University .

Foss, S. K., & Griffin, C. L. (1992). A Feminist Perspective on Rhetorical Theory: Tbward a Clarification of Boundaries. Western Journal of Communication, 330-349.

Funderburke, s. (2012). Muted Group Theory in Great Gatsby. Master of Art, school of communication, Virginia.

Griffin, E. (2012). A fi rst look at communication theory. (8th, Ed.) New York: McGraw-Hill .

Larson, C. & Vargas, M. (1998). Latin American Women Dramatists: Theater, Texts, and Theories. Indiana University Press.