بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

چکیده

ین پژوهش کیفی به بازنمایی نقش مادران شهدای مفقود الاثر در فیلم‌های شیار 143 و بوسیدن روی ماه پرداخته است. در همین راستا تلاش بر این بوده است با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، دو فیلم مطرح شده تجزیه و تحلیل شوند. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد نقش مادران شهدای مفقودالاثر در دو فیلم شیار 143 و بوسیدن روی ماه را می توان به 5 نقش اصلی (حمایتی، اخلاقی، دینی، عاطفی، آموزشی و سیاسی) تقسیم و طبقه ‌بندی نمود. در حیطه نقش حمایتی مباحثی مانند تامین نیازهای زیستی، حفظ از خطر و مراقبت های پیشگیرانه، در بعد نقش اخلاقی محورهایی مانند هدایت عملی، توجه به موانع رشد، توجه به ارزشهای اعتقادی، در حیطه نقش دینی موضوعاتی مانند ایجاد عادات مذهبی، تمرین مضامین مذهبی- ارزشی، آیین ها و اعتقادات ایرانی-اسلامی، در بعد نقش آموزشی دیدگاههایی مانند علم آموزی و پاسخ دهی درست به سوالات و در مقوله ی نقش سیاسی مباحثی مانند جهت گیری سیاسی و ارزشگذاری به نظام از جمله مولفه ها و حیطه های فرعی حاصل از پژوهش می باشد که در مجموع معرف مولفه های مفهومی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در فیلم های مذکور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon

نویسندگان [English]

  • meysam farokhi 1
  • roya ghalkhan 2
1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
چکیده [English]

This qualitative research examines the role of the mothers of missing martyrs in 143 movie and kissing on the moon. In this regard, it has been attempted to analyze the two films using qualitative content analysis method. The results of this analysis show that the role of the mothers of the missing martyrs in the two 143 film and kissing the moon can be divided into five main roles (supportive, ethical, religious, emotional, educational, and political). In the supporting role of issues such as meeting the biological needs, protecting from danger and preventative care, in the dimension of ethical roles such as practical guidance, attention to the barriers to growth, attention to religious values, in the religious role of subjects such as the creation of religious habits, practice religious themes - Iranian-Islamic values, rituals and beliefs in the dimension of the educational role of views such as learning science and correct answers to questions and in the political role of topics such as political orientation and evaluation of the system, including the components and subfields derived from A research that collectively represents the conceptual components of the role of the mothers of the missing martyrs in Fayy These are the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Representation
  • Cinema
  • holy defense cinema
  • Role
  • mothers of missing martyrs
ایمان، محمد تقی، نوشادی، محمدرضا (1390) تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، موسسه امام خمینی، شماره دوم، صص 15-44

ایمان، محمدتقی ، (1390) مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، تهران: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه 

دالگرن، پیتر، (1380)، تلویزیون و گستره عمومی، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: سروش.

سلیمانی، سیدمحمد، (1378) سینمای ایران و نقش زنان در دفاع مقدس، مطالعات راهبردی زنان، شماره 5، ص 93 تا 99

سیف، سوسن (1368) تئوری رشد خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا

شریف پور، عنایت الله، لشکری، فاطمه (1389) بررسی نقش زنان در چند داستان کوتاه دفاع مقدس، فصلنامه ادبیات پایداری، سال اول، شماره 2

عاملی، سعیدرضا، (1385)، (فرهنگ مردم پسند و شهر مردم پسند)، تهران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم، ش 5.

کوزر،لوئیس. (1378) زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی

گیویان، عبدالله، سروی زرگر، محمد، ( 1388)، بازنمایی ایران در سینمای هالیوود)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ش 8

محمدی فر، غلامرضا، (1387) محتوای کمی و کیفی، تهران: پیام پژوهش

مهدی زاده، سید محمد، (1387) رسانه و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

Flick, Uwe (2005), an Introduction to Qualitative Research, Second Edition, Sage Publication

Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication

Watson, James and Hill, Anne (2006). Dictionary of Media and Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication.

Berg & U. Welander Hansson, "Dementia care nurses’ experiences of systematic clinical group supervision and supervised planned nursing care", Journal of Nursing Management, vol 8(6), p. 357- 368.

NAdorno, T. w. (1975), “culture Industry Reconsidered ", New German critique, N. 6.

Carson, Jay.Britton. (2006). Internal Team Leadership: An Examination of Leadership Role, Role Structure, and Member Outcomes, Faculty of The Graduate School of University of Maryland, College Park, In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy

Ello, S, (2014), Qualitative Content Analysis. A Focus on Trustworthiness.

Flick, Uwe (2005), an Introduction to Qualitative Research, Second Edition, Sage Publication

Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication

Lombard, M., J. Snyder-Duch, and C.C. Bracken, (2002), Content analysis in mass communication. Human communication research.

Mayring, p (2000) Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2).

Watson, James and Hill, Anne (2006). Dictionary of Media and Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication