پیوند سینمای ایران با واقعیت (بررسی بازتاب مطالبات سیاسی در سینما بین سال‏های 1374 تا 1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‏شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی نظری و فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی نظری و فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده
در بازۀ زمانی‏ای که دوران اصلاحات نام گرفته اتفاقات بسیاری در جامعه و سینمای ایران رخ داد. این مقاله بر دو مورد تمرکز کرده است: نخست، اتفاقی که در عرصۀ انتخاب‏های سیاسی افتاد و می‏توان شروع آن را پیروزی خاتمی با دو شعار هم‌زمان دموکراسی‏خواهی و عدالت‏طلبی دانست و پایان آن را در انتخابات 1386 با پیروزی احمدی‌نژاد با شعار عدالت‏طلبی دید، یعنی کمرنگ‌شدن دموکراسی‏خواهی به‌عنوان مطالبۀ جامعه. دوم، آزادتر‌شدن سینما. سینمای بعد از دوم خرداد کمتر از قبل دچار سانسور و توقیف فیلم شد و بنابراین فیلم‏سازان فرصت یافتند بیش از پیش دغدغه‏های خویش را به تصویر بکشند. پرسش اصلی این نوشته، محل تلاقی این دو اتفاق است: اینکه آزاد‌شدن سینما تأثیری در بازنمایی مطالبات سیاسی جامعه در سینما داشته است یا نه؟ در بررسی مطالبات سیاسی، از روش تحلیل ثانویه، و در بررسی بازنمایی فیلم‏ها از مطالبات سیاسی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. نهایتاً، این نتیجه حاصل شده است که آزادی سینما تأثیری مثبت بر بازنمایی خواسته‏های جامعه در سینما داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The link between Cinema and Fact (Research on Reflection of Political Demands in Iranian Cinema from 1995 to 2006)

نویسندگان [English]

 • Taghi Azad Armaki 1
 • Armin Amir 2
 • Sahar Faeghi 3
1 Professor, Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Theoretical and Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
3 PhD Student, Theoretical and Cultural Sociology, University of Oloom va Tahghighat, Tehran
چکیده [English]

In cinema, the relationship between art and society is questioned more than other kinds of art. Among all diverse approaches studying cinema, the reflection approach- believing cinema is impressed by the society. This approach is a theoretical framework of this research. The main question is how cinema reflected political demands of Iranian society from 1995 to 2006. This period is noticeable changes in Iranians' political elections. In May 1997 a fairly anonymous politician won presidential election surprisingly and established his state called the reform state. Soon, afterward his sympathetic, called reformists, won city council and parliament election till 2001 that he reelected as the Islamic republic of Iran president. But afterward, reformists lost all elections till 2005 when the election of another anonymous president nearly put them away of political scene. We see these changes like this: people seeking democracy and justice, and politicians being symbols of those two. We believe these two are the main demands Iranians want from institutions of political power. Showing ups and downs of these demands, we examine if they reflected in cinema or not. In this examination we consider freedom of cinema as a condition for reflecting facts, especially in case of political demands which needs much more free cinema to be shown. Dividing these 11 yeare period to three sub periods we conclude that: 1. in the last years of Hashemi's state even though the society had noticeable demand to change but since cinema wasn't free enough, nothing had been showed. There was no important movie showing people want democracy so eagerly. 2. At the first state of Khatami, giving a little freedom to cinema made it an appropriate media to reflect people's political demands. This period had movies having the demand for democracy and justice as their main theme. 3. The second state of Khatami let cinema have freedom but that cinema showed that seeking democracy falls and demand for justice increases, something the society shows too with electing Ahmadi Nezhad as a president and as a symbol of demand for justice at the same time. Finding out people political demands, we used secondary analysis method which let researcher makes advantage of other researchers' findings. And we used thematic analysis to know which films had pictured demands of democracy and justice as their main theme. Population of the research was all the movies having public appearance from 1995 to 2006 and the sample was 110 movies consist of 10 best-sellers of each year. The sampling method was intended sampling and choosing best-sellers was a way to ensure that the movies had people approval with themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • iranian cinema
 • sociology of cinema
 • Political Demands
 • seeking democracy
 • seeking justice
 • reflection approach
 • Secondary Analysis
 • Thematic analysis