تحلیل داستان «حاجی آقا»ی صادق هدایت بر اساس نظریة بازتاب واقعیّت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

هنر و جامعه در طول تاریخ پیوسته بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته‌اند. آثار ادبی به ویژه رمان، ریشه در اجتماع زمان خود دارند و بیان‌گر مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی جامعه خود هستند. جنبه واقع‌گرایانة رمان سبب شده تا این نوع ادبی همچون آیینه‌ای واقعیت‌های اجتماعی زمان خود را بازتاب دهد. هدف جامعه‌شناسی ادبیات، بیان پیوندهای جامعه و ادبیات و نیز آشکارسازی چگونگیِ بازتاب واقعیت‌های اجتماعی در آثار ادبی به ویژه در رمان است. لوکاچ و گلدمن به عنوان بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان حوز?جامعه‌شناسی ادبیات، سعی داشتند تاثیر متقابل بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای ادبی نشان دهند. آن‌ها، رمان را انعکاس زندگی اجتماعی عصر نویسنده و نیز زاییدة جهان‌نگری خاص او می‌دانند.
صادق هدایت از داستان‌نویسان رئالیست معاصر ایران است که محور داستان‌هایش بیان نوع زندگی اجتماعی انسان‌های زمانه‌اش بوده است و این مسئله را می‌توان در آثار او مشاهده کرد. این مقاله داستان «حاجی آقا» را با رویکرد بازتاب واقعیّت مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌گاه توانایی نویسنده را در بیان تحوّلات اجتماعی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of Sadegh Hedayat’s “Haji Agha”

نویسندگان [English]

  • Mohaddese Hadavi 1
  • Ali Taslimi 2
چکیده [English]

All along history, the art and society always have interplayed. Literary works especially novel are rooted in contemporary society and tell us about social, political, cultural and historical issues of a society. A realistic novel may reflect realities of its time like a mirror. The sociology of literature is aimed to explain the links between society and literature and clarifying the quality of reflection of social realities in literary works. Lukacs and Goldman as greatest theorist of sociological critique of literature tried to show the interplay between social structures and literary structures. They believed novel is a reflection of social life in writers’ time and originates from writers ideology. Sadegh Hedayat is a realistic contemporary Iranian writer. The main theme of his stories is social life of his time and we can see this in his Hajiagha. This paper studies Sadegh Hedayat’s “Haji Agha” applying the reflection of reality theory. The ability of the writer to portray the social transformations of his time is discussed.
All along history, the art and society always have interplayed. Literary works especially novel are rooted in contemporary society and tell us about social, political, cultural and historical issues of a society. A realistic novel may reflect realities of its time like a mirror. The sociology of literature is aimed to explain the links between society and literature and clarifying the quality of reflection of social realities in literary works. Lukacs and Goldman as greatest theorist of sociological critique of literature tried to show the interplay between social structures and literary structures. They believed novel is a reflection of social life in writers’ time and originates from writers ideology. Sadegh Hedayat is a realistic contemporary Iranian writer. The main theme of his stories is social life of his time and we can see this in his Hajiagha. This paper studies Sadegh Hedayat’s “Haji Agha” applying the reflection of reality theory. The ability of the writer to portray the social transformations of his time is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lukacs
  • Lukacs.
  • reflection theory
  • Sadegh Hedayat
  • Society