مطالعه بازنمایی ابژه‌های نسلی زندگی روزمره در نقاشی ده‌ی هشتاد در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی دانشگاه هنر تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه بازنمایی ذهنیت نسلی در نقاشی فیگوراتیو ایران در دهه‌ی ?? می‌پردازد. از این‌رو با رویکرد کیفی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نمونه آثاری می‌پردازد که با استفاده از نشانه‌های شمایلی آشنا، بخشی از هویت و ابژ‌ه‌های دوران خود را بازتاب داده‌اند. بر اساس نظریات مطرح شده در مورد نسل و تعریف مولفه‌های مرتبط با آن و نیز تغییرات و دگرگونی فرهنگی، بازتاب تغییرات اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از مولفه‌های شهری در آثار ارائه شده قابل بازخوانی است. نتیج? این مطالعه گویای آن است که هنرمند فیگوراتیو امروز در کنار تاکید بر امر بازنمایی مسائل اجتماعی و محیط شهری در اثر خود،‌گاه به نقد و داوری در مورد آن‌ها نیز می‌پردازد، مطلبی که کمتر در آثار هنرمندان نسل‌های قبل نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of representing the creative objects of everyday life in the Iranian paintings in the eighties

نویسندگان [English]

  • Behnam Kamrani 1
  • Rezvan Boostani 2
1
2
چکیده [English]

This paper focuses on representing the creative mentality of figurative paintings in Iran during eighties. Hence with a qualitative approach and descriptive-analytical method the authors have attempted to review the work sample which has represented the part of identity and objects of its own time by using of familiar iconic signs. Based on the theories of creation and definition of its related components and also cultural changes and transformation; in presented works the representation of social and cultural changes and also some urban components is readable.
The increasing level of education in recent decades resulted in greater sensitivity to social issues and urban space, thus this issues are more represented in figurative painting than before. As opposed to previous generation who had attitude toward religious beliefs and collective preference, the new generation is more concerned about global communication, virtual spaces, individual identities and representation of this identities during distinction in their consumptions and life styles. So,
Gradually against widespread ideas about womanhood, new generation of women carried out a review about themselves and their presence in the society. Thus, increasing number of women artists beside young educated artists resulted in plurality in social attitudes in Iranian contemporary figurative painting. On the basis of artists’ individual definitions and evaluations of urban spaces (Tehran) and social issues, distinct representations can be seen in this kind of paintings.
According to the studies we have carried out about the artworks which are produced in the past decades, we have found that new generation of painters are more considered about new elements of urbanism in Tehran like big and new shopping centers, streets, tall buildings and strolling in this new centers and streets, fashion and etc, however the past generations of painters were more inspired by nature, rural areas and had shown more attitude toward depicting steel life and portraits (single figures). Result of this study shows that today’s figurative artists beside emphasis on representing social matters and urban environment in their works, sometimes tries to criticize and judge them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • figurative
  • i
  • Iran
  • Painting
  • Representation