خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله طرح بحثی روش‌شناختی در باب چگونگی خوانش فیلم از منظری بنیامینی_ دلوزی و نمایش نحو? کاربرد آن از رهگذر تحلیل یک فیلم است. برای این هدف ابتدا پروبلماتیک دوگانگی واقعیت و هنر و یا رابطه داستان و واقعیت یا سینما و واقعیت را به مثابه زمین? نظری طرح مباحث روش‌شناختی حول سینما و تحلیل فیلم توضیح می‌دهیم. سپس با توجه به این زمین? نظری، معرفت‌شناسی دلوزی در باب سینما و چالش آن با مسئل? افلاطونی تقابل بین واقعیت اجتماعی و بازنمایی یا تصویر سینمایی آن را به مثابه اساس نظری روش-‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم به بحث می‌گذاریم. در اثنای این بحث، روش‌شناسی دلوزی- بنیامینی را در تقابل با رهیافت‌های روش‌شناختی مسلط زبان‌شناختی و روان‌شناختی در مطالعات سینمایی معرفی خواهیم کرد، مقالات بنیامین و دلوز در مطالعات سینمایی به گونه‌ای زیمنه‌ساز پایان دادن به سلط? محتوا -محوری در خوانش فیلم هاست و بنابراین رویکرد دلوز به سینما در تقابل با رهیافت‌های رئالیستی و پدیدار‌شناختی آندره بازن و رهیافت زبان‌شناختی و روانکاوانه کریستین متز است. چارچوب دلوزی- بنیامینی ضمن اجتناب از در افتادن به حوزه مطالع? سینما به مثابه ابزاری بازتابانه در چارچوب سنت بازنمایی، خوانشی مضاعف از سینما ارائه می‌دهد؛ به لحاظ روشی، روش‌شناسی دلوزی- بنیامینی متضمن تحلیل همزمان ابعاد زیبایی‌شناختی فیلم و زمینه‌های اجتماعی – سیاسی آن است. در پایان و برای پایان و تدقیق و تصریح بیشتر مباحث نظری و روشی فیلم «درباره الی» را بر اساس روش‌شناسی فوق مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Double Reading: Benjaminian- Deleuzian Methodology in Film Analysis and its application to "About Eli..."

نویسندگان [English]

  • Taghi Azadarmaki 1
  • Kamal Khaleghpanah 2
1
2
چکیده [English]

This article aims to open a methodological discussion on film reading from a Benjaminian- Deleuzian approach, and discusses its application based on the analysis of About Eli. To reach this aim, the duality of reality and art, or the relation between story and reality or cinema and reality as the theoretical bases of methodological discussions on cinema and film analysis, are explicated. Then, the Deleuzian epistemology about cinema and its challenge with the Platonic issue of the contradiction of social reality and its representation or cinematic picture as the theoretical basis of Benjaminian- Deleuzian methodology in film analysis, will be discussed. Also, the Benjaminian- Deleuzian methodology as opposed to the dominant linguistic and psychological methodologies in film studies will be discussed. Benjamin and Deleuze’s essays on film studies can be regarded as an end to the dominance of content-centrism in film reading. Therefore, Deleuze’s approach to cinema is opposed to the realistic and phenomenological approaches of Andre Bazin and the linguistic and psychoanalytic approach of Christian Metz. While the Benjaminian- Deleuzian framework avoids getting involved in film studies, as a representational tool in the framework of representation tradition, it presents a double reading of cinema. The Benjaminian- Deleuzian methodology involves simultaneous analysis of aesthetic aspects of film and its socio-political aspects. Eventually, to make the theoretical and methodological discussions more understandable, a recent Iranian film called About Eli is analyzed and its results are discussed.
This article aims to open a methodological discussion on film reading from a Benjaminian- Deleuzian approach, and discusses its application based on the analysis of About Eli. To reach this aim, the duality of reality and art, or the relation between story and reality or cinema and reality as the theoretical bases of methodological discussions on cinema and film analysis, are explicated. Then, the Deleuzian epistemology about cinema and its challenge with the Platonic issue of the contradiction of social reality and its representation or cinematic picture as the theoretical basis of Benjaminian- Deleuzian methodology in film analysis, will be discussed. Also, the Benjaminian- Deleuzian methodology as opposed to the dominant linguistic and psychological methodologies in film studies will be discussed. Benjamin and Deleuze’s essays on film studies can be regarded as an end to the dominance of content-centrism in film reading. Therefore, Deleuze’s approach to cinema is opposed to the realistic and phenomenological approaches of Andre Bazin and the linguistic and psychoanalytic approach of Christian Metz. While the Benjaminian- Deleuzian framework avoids getting involved in film studies, as a representational tool in the framework of representation tradition, it presents a double reading of cinema. The Benjaminian- Deleuzian methodology involves simultaneous analysis of aesthetic aspects of film and its socio-political aspects. Eventually, to make the theoretical and methodological discussions more understandable, a recent Iranian film called About Eli is analyzed and its results are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinemas
  • dialectic image
  • double reading
  • Gilles Deleuze
  • Representation
  • Walter Benjamin