چشم اندازی به رمان تاریخ‌گرای فارسی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقاله حاضر، با تکیه بر مقوله حافظه جمعی و با الهام از ایده باختین درباره خصلت گفتگوگرایانه و چند صدایی گفتمان‌رمان وار، و همچنین با تأسی به ایده حقیقت پرسپکتیوی درباره واقعیت تاریخی بر ظرفیت ژانر رمان تاریخ‌گرا برای ارائه چشم اندازهای چندگانه از تاریخ تاکید دارد. چنین تاکید و تشریحی می‌تواند به تحلیلی از منطق داستانی رمان‌های تاریخ‌گرای فارسی - به لحاظ دوری یا نزدیکی به ظرفیت مذکور- پیوند یابد. بر این اساس، نخست مقوله حافظه جمعی، رویکرد روایت‌گرا و مفهوم رمان تاریخ‌‌گرا به میان خواهد آمد. آنگاه نگاهی بسیار گذرا به سیر رمان تاریخ‌گرای فارسی و به ویژه دوره نضج این ژانر در دهه چهل خواهیم افکند و سرانجام بر خصلت گفتگویی ژانر رمان به طور عام و قابلیت این خصلت در ژانر رمان تاریخ گرا به طور خاص تاکید می‌شود و به امکان تحلیل رمان تاریخ‌گرای فارسی از منظر مورد بحث اشاره خواهد شد. مجموعه آنچه خواهد آمد، به «اشاره» و «طرح بحث» ماننده است، زیرا تدقیق و تشریح آنچه که – به‌ویژه در بخش سوم خواهد آمد – میدان فراخ‌تر و مجال‏های ویژه خود را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to the Persian history-oriented Persian Novel

نویسنده [English]

  • Nader Amiri
چکیده [English]

Emphasizing collective memory and based on Bakhtin's idea of the dialogical principle and multi-voice novelistic discourse, as well as considering the idea of the perspectival truth of historical fact, the present paper deals with the capacity of the history-oriented novel genre in introducing multiple perspectives of history. Such an emphasize and description can be connected to analyzing the fiction logic of Persian history-oriented novels (in terms of closeness or distance from the capacity in question). Thus, first some subjects such as collective memory, narrative approach, and the concept of the history-oriented novel will be discussed. Then the Persian history-oriented novel, particularly its flourish era in the 1960s, will be traced. And eventually the dialogical principle of novel genre is generally emphasized. Also, the capacity of such a principle in the history-oriented novel genre is considered with more details. However, what is introduced here is more a “sketch” that needs more time to be fully described and completed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Memory
  • dialogical principle
  • history-oriented novel
  • Narrative
  • novelistic discourse