بررسی ساختاری زیر میدان تولید شعر در ایران

نویسنده

استادیار گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

راهنمای تئوریک این نوشتار نظریه میدان تولید ادبی پی‌یر بوردیو است. در پرتو این نظریه، سوالات پژوهشی ناظر بر ساختار زیرمیدان تولید شعر در ایران تدوین می‌شوند، به گونه‌ای که جهت‌گیری همه این پرسش‌ها به ساختار تقاطعی این زیرمیدان معطوف است. آغازگاه مقاله با مرور بسیار مختصر نظریه بوردیو همراه است که بازنمود کامل آن‌ را در خلال نوشتار می‌شود جست. به هر حال، سعی شده است ساختار دوقطبی تولید شعر پیش از هر چیز در قامت نهادها و موسساتی نظیر انجمن‌ها و مجلات ادبی نشان داده شود. مجله ادبی دانشکده در تهران، ارگان محافظه‌کاران ادبی بزرگی همچون ملک الشعرای بهار، تجسم قطب وابسته است و مجله ادبی تجدد در تبریز با پیشاهنگی تقی رفعت، ارگان نوآوران ادبی، تجلی قطب مستقل در حوزه شعر است. منازعه شعر کهنه و نو در قالب رویارویی این دو ارگان قابل پی‌گیری است. فراز فرجامین به مطالعه موردی نخستین شاعر نوپرداز ایران اختصاص دارد که با بررسی مسیر زندگی او در این زیرمیدان سعی شده است که هومولوژی ساختاری آن با میدان قدرت نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A structural study of the subfield of Iranian poetry

نویسنده [English]

  • Shahram Parastesh
چکیده [English]

This article is supported by Bourdieus theory of literary production. Therefore the main question of this research is concerned with the chiasmatic structure of this filed. First of all I start with reviewing Bourdieu's theory briefly to use it in further arguments. Also I illustrate the polarized structure of the subfield of poetry within Iranian literary associations and institutions. Malekoshoara's journal called “Daneshkadeh” is the best representative of the dependent pole and Rafat's journal, called “Tajadod”, is the best representative of the independent pole of it. The first one was the place of conservative poets and the second one belonged to modern poets. Here the challenge between traditional poetry and modern poetry finds special meaning. Finally as a case study I focus on Nima, the first avant-garde poet in Iran, and try to show structural homology between literary field and the field of power in his trajectory.
This article is supported by Bourdieus theory of literary production. Therefore the main question of this research is concerned with the chiasmatic structure of this filed

کلیدواژه‌ها [English]

  • chiasmatic structure
  • field of literary production
  • Homology
  • subfield of poetry
  • trajectory