نویسنده = حسنپور، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-46

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی