نویسنده = زنجانی زاده اعزازی، هما
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-80

هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی