نویسنده = رضایی زاده، همایون
تعداد مقالات: 1
1. سلیقه‏های سینمایی سینماروهای شهر رشت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-124

عادل ابراهیمی لویه؛ همایون رضایی زاده