نویسنده = سارا شریعتی مزینانی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-54

سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی