دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-136 (بهار و تابستان ) 
5. سلیقه‏های سینمایی سینماروهای شهر رشت

صفحه 103-124

عادل ابراهیمی لویه؛ همایون رضایی زاده