نویسنده = ابراهیمی، قربانعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ذائقة سینمایی شهروندان (مطالعة موردی: شهر مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-118

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی


2. مصرف سینما و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-240

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی